KLEF

Vassijaure

Ca 6 km innan Riksgränsen. Här finns lämningar från den transformatorstation som byggdes när järnvägen elektrifierades.